Privacy Policy

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

การรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

Hoopsbyjudy.com เราเป็นเว็บไซต์บริการที่ให้ความสำคัญต่อการเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของท่านสมาชิก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกออนไลน์สามารถสั่งซื้อสินค้าได้เท่านั้น ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนสมาชิก จะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริง และถูกต้องเท่านั้น ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่ได้รับอนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อผลประโยชน์ใดๆ นอกจากเพื่อใช้ศึกษาพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของเราให้ตรงกับความต้องการของสมาชิกมากขึ้นเท่านั้น

 

การตรวจสอบข้อมูล

ถ้าบริษัทฯ ตรวจสอบว่าเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการลบข้อมูลสมาชิกนั้นๆ ออกจากระบบโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านจะต้องรักษาข้อมูลการเข้าระบบ (Log in) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านไว้เป็นความลับ  ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่ได้รับอนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อผลประโยชน์ใดๆ นอกจากเพื่อใช้ศึกษาพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของเราให้ตรงกับความต้องการของสมาชิกมากขึ้นเท่านั้น

 
การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

เราไม่มีการให้ข้อมูลของท่านแก่ บริษัท องค์กร และ บุคคล อื่นๆ ภายนอกบริษัท ยกเว้นในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • ได้รับการอนุญาตจากท่าน
  • สำหรับการประมวลผลภายนอก และ บริษัทคู่ค้าทางธุรกิจซึ่งให้บริการแก่ท่าน
  • สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย

วิธีการเก็บรักษาข้อมูล

เรามีระบบปกป้องข้อมูลของท่าน จากการถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การดัดแปลง และการถูกทำลาย ด้วยวิธีการป้องกัน ดังนี้

  • มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก
  • มีระบบ Firewall
  • มีโปรแกรมป้องกันไวรัส

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คือ การปกป้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน อย่างไรก็ตามเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า